Important News for all Dutch abroad (in Dutch)

15-03-2019

Important News for all Dutch abroad (in Dutch)

Even voorstellen: het bestuur van de nieuwe Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN)! Hier volgen alle namen, het land waar ze wonen, hun bestuurspositie en hun partijlidmaatschap (2 bestuursleden zijn geen lid van een partij). Zoals eerder gezegd is de SNBN volledig politiek-neutraal en heeft ze via een volledige spreiding "links-rechts" er voor gekozen om effectief en snel in contact te kunnen treden met de woordvoerders van zo veel mogelijk politieke partijen. Uiteindelijk gaat het namelijk om beleidsveranderingen, en daarvoor is telkens een meerderheid van stemmen nodig in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Zie hier ook de FAQ over de SNBN.

Het is belangrijk te onderstrepen dat:

 • geen enkele politieke partij of
  overheidsinstantie ook maar iets te zeggen heeft over de samenstelling van het
  bestuur of de activiteiten van de SNBN;
 • dat de bestuursleden zelf geen
  politici zijn;
 • dat alle bestuursleden dit werk op
  vrijwillige basis doen en hier noch direct, noch indirect financieel beter van
  worden. Wij willen gewoon dat de situatie verbeterd wordt: voor onze ouders,
  onze kinderen, onze vrienden en al die anderen die geregeld tegen belemmeringen
  aanlopen.

Het feit dat zoveel Nederlanders van zulke
diverse politieke lidmaatschappen zich verenigen rondom de belangen van de
Nederlanders buiten Nederland geeft eigenlijk al aan hoezeer non-politiek de
(meeste) issues zijn: vaak gaat het om praktische problemen die we willen
helpen oplossen.

Wij stellen ons graag voor (excuus voor het verspringen van de landen):

Eelco Keij, voorzitter (D66)                                                 Verenigde Staten

Bas Dubbeldam, vice-voorzitter (50PLUS)                       Verenigde Staten

Twan Laan, secretaris                                                          Zwitserland

Onno Heerma van Voss, penningmeester (FvD)             Ecuador

Carole Overmaat                                                                   Australië

Bernard Naron (PvdA)                                                         België

Stefan van Dijk (ChristenUnie)                                           Kosovo

Simon Lobach (GroenLinks)                                               Zwitserland

Jan Joosten (CDA)                                                                 Verenigde Staten

Hent de Vries (SP)                                                                Verenigde Staten

Catharina Rinzema  (VVD)                                                   België

Onze website gaat heel binnenkort de lucht in
(www.snbn.nl), met bio's van alle bestuursleden én een kakelvers logo - dank aan de dertigtal inzendingen vanuit de hele
wereld! Volgende week gaat de jury hierover in beraad.

U kunt ons al wél mailen op info@snbn.nl. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Wilt u een ervaring delen? Wilt u een issue aankaarten? Wilt u meehelpen en de SNBN ondersteunen? Wilt u iemand van ons uitnodigen voor overleg, een debat of een presentatie? Mail ons op info@snbn.nl.

(!) Persconferentie donderdag 18 april Den Haag
Om onszelf voor te stellen én de Nederlanders buiten Nederland meteen goed op de kaart te zetten, zullen we op donderdagochtend 18 april a.s. van 10 tot 11u in Nieuwspoort (Den Haag) een persconferentie houden. Uitnodigingen gaan as we speak de deur uit en zijn o.a. gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken, politici, ambtenaren, de pers en organisaties/individuen die zich op de een of andere manier inzetten voor de doelgroep. Natuurlijk krijgen ook de Nederlandse Verenigingen de uitnodiging. Zie hier de uitnodiging - stuur deze uitnodiging ook gerust dóór; iedere geïnteresseerde is welkom.
Dank aan alle vrijwilligers - Nelleke, Mark, Francisca, Ron, Willemijn, Sander, Hacer, Ewart, Marloes, Frank, Annemieke, Bart & Eliran - die op dit moment achter de schermen ontzettend hard bezig zijn om dit hele logistieke proces mogelijk te maken! Ook een dikke pluim voor Gee die overuren draait om de website op orde te krijgen!

Belangrijk nieuws over dubbele nationaliteit

Al eerder is geschreven over de zaak Tjebbes. Vandaag is de uitspraak bekend geworden en die kan verstrekkende gevolgen hebben voor de nationaliteit van Nederlanders die buiten Nederland wonen!

Even de feiten, en hierbij citeer ik graag nationaliteitenexpert Paul Munsell die op vrijwillige basis heel veel mensen helpt op de Facebook-pagina Netherlands/Dutch Nationality Law Changes 2010 & Latent Dutch:

"Tjebbes
is geboren in Vancouver, Canada, en bezit zowel de Nederlandse als de Canadese
nationaliteit. Tjebbes bezat een Nederlands paspoort dat geldig was tot 9 mei
2008. Haar aanvraag om een nationaal paspoort te verkrijgen is buiten
behandeling gesteld omdat zij van rechtswege het
Nederlanderschap heeft verloren. De Nederlandse wetgeving bepaalt namelijk dat
een meerderjarige die gedurende meer dan 10 jaar zijn hoofdverblijfplaats
buiten de EU heeft, zijn Nederlanderschap kan verliezen tenzij hij of zij zelf
handelt om een en ander te voorkomen. De vraag is of deze wetgeving in strijd
is met het EU-recht (omdat Tjebbes ook haar EU-burgerschap verliest op die
manier)."

Kortom: verlies van het Nederlanderschap door tijdsverloop (paspoort niet meer geldig). Vaak zonder het te beseffen, zonder waarschuwing, met onmiddellijk effect en zonder recht op beroep. Een praktijk die al decennia gaande is. De Nationale Ombudsman heeft hier al eerder een rapport over geschreven.

De uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg over de zaak Tjebbes kunt u hier downloaden. Het Hof van Justitie heeft er inmiddels ook een perscommuniqué uitgedaan. In beginsel lijkt het Hof mee te gaan met de redenering van de Nederlandse regering:

"De
rechtmatigheid van dat criterium [10 jaar onafgebroken buiten de EU wonen - EK]
wordt ook bevestigd door het feit dat reeds wordt aangenomen dat de betrokkene
een effectieve band met Nederland wenst te behouden wanneer hem een verklaring
omtrent het bezit van het Nederlanderschap, een reisdocument of een Nederlandse
identiteitskaart wordt afgegeven."

"Het
Unierecht verzet zich niet tegen het verlies van de nationaliteit van een
lidstaat en dus van het burgerschap van de Unie wanneer de effectieve band
tussen de betrokken persoon en die lidstaat voor lange tijd is
onderbroken."

Maar dan komt het Hof met een belangrijke toevoeging:

Het verlies van rechtswege van de nationaliteit van een lidstaat is echter onverenigbaar met het evenredigheidsbeginsel indien de relevante nationale voorschriften het op geen enkel ogenblik mogelijk maken dat de gevolgen die dat verlies voor de betrokken personen heeft uit het oogpunt van het Unierecht, van geval tot geval worden getoetst.

De bevoegde nationale autoriteiten en rechterlijke instanties [moeten] namelijk incidenteel kunnen onderzoeken wat de gevolgen van dat nationaliteitsverlies zijn, en zij [moeten] in voorkomend geval ervoor kunnen zorgen dat de betrokkene met terugwerkende kracht de nationaliteit herkrijgt wanneer hij een aanvraag indient voor een reisdocument of enig ander document waaruit zijn nationaliteit blijkt.

Het Hof voegt daaraan toe dat bij die evenredigheidstoetsing met name de bevoegde nationale autoriteiten en eventueel de nationale rechterlijke instanties moeten nagaan of het nationaliteitsverlies verenigbaar is met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het bijzonder met het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven in samenhang met de verplichting om het belang van het kind in acht te nemen."

Kortom:

"Het evenredigheidsbeginsel vereist
(...) dat van geval tot geval wordt onderzocht welke gevolgen dat
nationaliteitsverlies voor de betrokken personen heeft uit het oogpunt van het
Unierecht."

De eerste Nederlandse kranten hebben het nieuws inmiddels opgepikt en hun eigen spin er aan gegeven, zie hier en hier en hier. Een advocaat vertelde ons vandaag al dat het "hoe dan ook in het voordeel is van Nederlanders met dubbele nationaliteit in het buitenland." Of dit voordeel er ook is voor de onvrijwillige ex-Nederlanders, is nog onduidelijk. We weten dat de Nederlandse regering - die een wetsvoorstel over nationaliteit aan het voorbereiden is - op deze uitspraak aan het wachten is. We zijn heel benieuwd wat nu zal volgen. Eerder was gecommuniceerd dat dit wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2019 bekend zou worden gemaakt, dus binnen nu en een kleine 3 weken.

Het bestuur van de SNBN zal zich op de kortst mogelijke termijn op deze uitspraak beraden en zal hier op terugkomen.

--> Heeft u op onvrijwillige wijze het Nederlanderschap verloren? Zou u bereid zijn om te gaan procederen om het terug te krijgen? Laat het ons weten! Mail ons op info@snbn.nl - graag willen we om te beginnen in kaart brengen wie hiertoe bereid zou zijn.

Hier eindigt deze nieuwsbrief. Nog een belangrijke update over donaties en deze website:

 1. Alle nog in kas zijnde donaties
  voor dit vrijwilligerswerk gaan 100% over naar de nieuwe Stichting.
 2. Als u nu doneert (en dat mag en is
  heel fijn!) gaat uw donatie ook naar de nieuwe Stichting Nederlanders Buiten
  Nederland.
 3. Met het binnenkort live gaan van
  de website van de SNBN zal mijn website gaan uitfaseren. Dat betekent dat ik
  hier na een overgangstijd geen nieuwe posts meer op zal zetten. Wel zal de site
  zichtbaar blijven, zodat alle eerdere informatie gewoon toegankelijk blijft.
 4. Voorlopig zal ik u de nieuwsbrief
  van de SNBN blijven doorsturen, maar ook dat houdt een keer op. Het beste is als u zich zelf abonneert via
  info@snbn.nl.

 

GNBCC | News