Highlights debat ‘Staat van het Consulaire’

28-01-2022

Highlights debat ‘Staat van het Consulaire’

Op 2 november jl. vond een overleg plaats over de Staat van het Consulaire – door Buitenlandse Zaken geschetst als de ‘Jaarlijkse brief over de staat van de consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland, alsook aan buitenlanders die naar Nederland willen komen’. Aangezien het hier een jaaroverzicht betreft, met terugkijken en vooruitblikken, is dit eigenlijk een jaarlijks consulair ‘flagship debat’ voor de Nederlanders buiten Nederland. Het is dan ook buitengewoon jammer – schandalig is wellicht een beter woord – dat slechts drie (3!) politieke partijen de moeite namen om hierover met de Minister van Buitenlandse Zaken van gedachten te wisselen. Interessant was dat deze Minister de eerste was die zich openlijk afzette tegen de al jaren door BZ gebruikte term “klant” wanneer het over de Nederlanders buiten Nederland gaat.

De Staat van het Consulaire 2021 is hier te downloaden. In het kort de meest opvallende passages, veelal over het zoveel mogelijk digitaliseren van diensten:

‘Digitaal waar het kan, uitbesteed waar dat meerwaarde heeft en met direct contact waar gewenst of noodzakelijk. Dat is de koers die de Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) een aantal jaren geleden heeft ingezet. Deze vertaalt zich in de praktijk in dienstverlening via verschillende, met elkaar samenhangende kanalen, onder de noemer Nederland Wereldwijd, [met name] de website www.nederlandwereldwijd.nl‘ (waar ook andere manieren van contact opnemen met de overheid genoemd staan).

‘Een Verklaring Bezit Nederlanderschap kan sinds kort na de uitbraak van de coronapandemie volledig digitaal worden aangevraagd.’

‘Per 1 januari jl. [2021] is een vernieuwde Nederlandse identiteitskaart (e-NIK) geïntroduceerd.’

‘[…] dat vanaf begin 2022 de in het buitenland wonende Nederlandse burgers kunnen worden ingeschreven of wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) zodra men een reisdocument aanvraagt.’

‘Grote pensioenorganisaties zoals SVB en ABP doen onderzoek naar de mogelijkheid om op afstand vast te stellen of hun cliënten nog in leven zijn waarmee op termijn de noodzaak van een verklaring van in leven zijn grotendeels zou komen te vervallen.’

Het digitaal kunnen verkrijgen van een DigiD-activeringscode: ‘Het streven is deze dienstverlening begin 2022 structureel te gaan aanbieden voor de Nederlander die woonachtig is in het buitenland en de EER burger die reeds een relatie met de Nederlandse overheid heeft en in het buitenland woont.’

Tijdens het overleg met de Minister op 2 november jl. kwamen o.a. de volgende onderwerpen naar voren, met goede inbrengen van met name VVD en D66 inzake:

Teruggave Nederlanderschap aan diegenen die het Nederlanderschap hebben verloren tijdens de coronacrisis omdat consulaire posten gesloten waren (antwoord: “hier wordt door onze dienst met een zekerer welwillendheid naar gekeken” – de vraag is of dat echt zo is; ervaringen kunnen gedeeld worden via info@snbn.nl)

Bewijs van gestemd hebben voor stemmers uit het buitenland (‘paper trail’) en kijken naar mogelijkheden van stemmen op afstand;

Verdere digitalisering: toegezegd bij bijv. studiefinanciering, kinderbijslag en uitkeringen maar desgevraagd nog slechts miniem bij het aanvragen van paspoorten (vingerafdrukken en biometrie zouden nog “te fraudegevoelig” zijn – wellicht is dit mogelijk “binnen een jaar of vier, in Schengenverband”);

Wachttijden voor paspoortvernieuwing bij consulaire posten (antwoord: dit is een tijdelijk “Corona-inhaaleffect”)

Afgesproken wordt dat de Minister terugkomt op de volgende punten:

De Minister gaat na of het mogelijk is om mensen in het buitenland die per post hebben gestemd een bevestiging te laten krijgen;

De Minister gaat de verdere mogelijkheden voor digitalisering na en informeert de Kamer daarover;

De Minister informeert de Kamer erover welke andere Europese landen de mogelijkheid toestaan van een dubbele nationaliteit.

De reactie op deze punten is hier te downloaden. Opvallende passages hierbij:

– “Aan de hand van de nationaliteitswetgeving van de verschillende lidstaten kan worden geconcludeerd dat 22 EU-landen de mogelijkheid toestaan van het hebben van een dubbele nationaliteit. Ditzelfde geldt voor de EER-landen IJsland, Noorwegen, Zwitserland en voor het VK.”
– “Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft met het ministerie van BZK en de RvIG in overleg om te bezien of identificatie op afstand in de toekomst mogelijk kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van betrouwbaarheid en veiligheid.”
– “Op dit moment is fysieke verschijning noodzakelijk voor identiteitsvaststelling en afgifte van biometrie. EU-wetgeving verplicht persoonlijk contact tussen aanvrager en personeel van een instantie, gemachtigd om een aanvraag in te nemen. Het afzien van een fysiek contactmoment vereist aanpassing van nationale en EU wetgeving. Vanuit de Nederlandse overheid doen wij bij de uitgifte van een reis of identiteitsdocument de uitspraak dat de geleverde biometrie bij een bepaald persoon horen. Het is van groot belang, met name ook voor de burger zelf, dat dit proces betrouwbaar gebeurt. Dit op afstand doen, wordt vooralsnog onbetrouwbaar geacht door het ministerie van BZK.”

Wanneer er weer informatie is over deze punten, nemen we dat in een volgende nieuwsbrief. Vragen, opmerkingen? –> info@snbn.nl

Lees hier gehele nieuwsbrief van de SNBN: https://www.nederlandersbuitennederland.nl/snbn-nieuwsbrief-januari-2022/

GNBCC | News